O projekcie

Literacka Małopolska

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii – po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

Sercem Regionu jest Kraków – duchowa i literacka stolica Polski – Europejskie Miasto Kultury roku 2000, miasto aspirujące od 2010 r. do tytułu miasta literatury UNESCO. Kraków jest miastem o silnym oddziaływaniu duchowym, funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako miasto stanowiące centrum literatury polskiej, ważny ośrodek literatury europejskiej, miasto kultury o ogromnym potencjale i bogatych zasobach talentów oraz energii twórczej. W wielowiekowej historii Kraków był przecież istotnym ośrodkiem akademickim i intelektualnym Europy, stolicą królestwa polskiego, kolebką języka i literatury, miastem pierwszych skryptoriów, bibliotek i drukarni. Tu powstawały arcydzieła literatury, gościli wybitni twórcy słowa, Kraków był też miejscem krzyżowania się najważniejszych prądów artystycznych i literackich poszczególnych epok. Dla podkreślenia trwałego dziedzictwa i wkładu w osiągnięcia kultury i cywilizacji światowej Kraków został uhonorowany tytułem Europejskiego Miasta Kultury roku 2000, zaistniał wówczas jako miejsce spotkań poetów Wschodu i Zachodu organizowanych przez dwoje związanych z Krakowem Noblistów: Czesława Miłosza i Wisławę Szymborską.

Po dziś dzień mieszka w Krakowie rekordowa w europejskiej skali liczba poetów, tłumaczy literatury i wydawców, a miasto jest unikalnym na światową skalę ośrodkiem aktywnym w dziedzinie uprawiania, tłumaczenia i wydawania poezji, jest także miejscem powstawania młodej poezji i literatury, ważnego eksperymentu i nieustannego ścierania się awangardy z tradycją, nieustannego twórczego konfliktu pokoleń. W Krakowie odbywają się rokrocznie najważniejsze krajowe targi książki, odbywa się kilka ważnych festiwali literackich, z których dwa: Festiwal Miłosza i Festiwal Conrada – mają status najważniejszych wydarzeń literackich w kraju. Tu działa kilkadziesiąt instytucji i stowarzyszeń literackich, m.in. najważniejsza instytucja narodowa odpowiedzialna za promocję literatury polskiej w świecie – Instytut Książki. W Krakowie odbywają się prestiżowe konkursy literackie, przyznawane są zaszczytne nagrody, literatura spotyka się tu z filmem, teatrem, muzyką, sztukami plastycznymi i nadzwyczaj aktywnym życiem teatralnym.

Reading Małopolska to wspierany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt, w ramach którego Małopolska i jej stolica, Kraków, chcą komunikować swoje dziedzictwo literackie oraz włączyć się w budowanie sieci współpracy regionów kreatywnych w dziedzinie literatury.

W ramach programu Reading Małopolska zaplanowano szereg działań promocyjnych, nakierowanych na podkreślanie literackiego potencjału regionu. W październiku 2012 r. i w maju 2013 r. odbędą się międzynarodowe konferencje z udziałem wybitnych panelistów, reprezentujących najprężniejsze ośrodki kulturalne oraz instytucje życia literackiego na całym świecie, m.in. Miasta Literatury UNESCO, ICORN, PEN International.

arrows_about